תנאי השימוש – תקנון האתר

  1. כללי

1.1.   כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור לתקון זה להלן.

1.2.   הביצוע פעולה כלשהי באתר זה מאפשר כי התקנון זה נקרא בעיון רב וכי מבצע פעולה מאשר כי הוא מקבל על עצמו, ללא כל סייג באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון.

1.3.   התקנון מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין משתמש לבין האתר.

1.4.   כל הזכויות יוצרים ובעלות לאתר שייכים לפרופימדיה ולמר יבגני בריק (להלן: "בעלים של האתר").

1.5.   כל האמור בלשון הזכר מתיחים לנשים לגברים באותה מידה. מקום בו כתוב בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים.

1.6.   בעלים של אתר שומרים לעצמם זכות לשנות את התקנון וזאת ללא שתימסר הודעה על כך מראש.

1.7.   ככל שקיימת סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון לבין האמור במקום בין באתר לבין במקום אחר יגבר האמור בתקנון זה.

 

  1.   מטרתו של האתר

2.1.   מטרתו של האתר לתת במה לספק שירות מקוון המופעל על ידי בעלי האתר ומיועד למפרסמים להציע מוצריהם ו/או שירותיהם ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי המפרסם.

 

  1.  משתמשים

3.1.   כל אדם בגיל 18 ומעלה רשאי להשתמש באתר גם בתור המפרסם וגם בתור המשתמש.

3.2.   על אף האמור בסעיף 3.1 בעלי האתר רשאים שלא לאפשר לאדם ו/או לחברה ו/או לקבוצת אנשים את שימוש באתר וזאת על פי שיקול דעתם בלעדי בלי לתת הודעה מראש.

 

  1. האחריות

4.1.   בעלי האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסם לבין המשתמש באמצאות האתר.

4.2.   בעלי האתר אינם אחרים לאיכות המוצרים ו/או שירות של המפרסם, למפרט הטכני של מוצרים, מחירים, תיקונם, בלאי וכייצא בזה עניינם קשורים באופן עקיף או ישיר למוצרים ו/או למפרסם.

4.3.   תמונות של מוצרים ו/או שירותים באתר הן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לעל ידי המפרסם לצורכי פרסום. בעלי האתר אינם אחראים להפרת זכויות יוצרים של צד השליש.

4.4.   בעלי האתר שומרים לעצמם זכות להפסיק את פעילות של האתר לצורכי תחזוקת האתר ו/או מכל סיבה אחרת וכל מטרה אחרת. הפסקת פעילות של האתר מכל סיבה לא תחייב הודעה מראש והנמקה כל שהי.

4.5.   בעלי האתר לא יישאו באחריות באופן ישיר ו/או אופן עקיף- לכל נזק, אובדן רווחים, הוצאות, פגיעה בין פגיעה ממונית לבין פגיעה שאינה ממונית, הפרת הסכם וכל העוולות בהתאם לדיני נזקים בין על אם נזק נגרם על ידי פרסום מודעה של המפרסם בין אם נזק נגרם על ידי הפסקת פעילות של האתר.

 

  1. שימוש בלתי הוגן ומורשה באתר

5.1.   אין לעשות שימוש בלתי הוגן ומורשה  באתר זה.

5.2.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג את תכולת האתר באתרים אחרים וזאת ללא אישור מבעלי האתר בכתב.

 

  1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

6.1.   כל המידה המצוי באתר הוא בבעלות בלעדית של בעלי האתר.

6.2.   כל שימוש בתוכן האתר, ללא רשות של בעלי האתר אסור ומהווה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני היכר וקניין רוחני אשר תגרור אחריות אזרחית ו/או אחריות פלילית.

 

  1. סמוכות שיפוטית

7.1.   הדין החל על כל קשור לפעילות האתר הוא דין ישראלי בלבד.

7.2.   בכל מקרה של הסמכות לדון בכל עילה והפרה וכל סכסוך הנובע משימוש ו/או הפעלת האתר הוא סמכות של בית המשפט השלום בראשון לציון בלבד.